Results for "V"

Page 1 of 3

  Title Copies
Vajra prajnaparamita sutra 
Edition: 1st ed. 
Year: 2006 
Call No: BQ1992.E4 Y54 
Vandanā : a book for Buddhist chanting 
Year: 2016 
ISBN: 0983141576 
ISBN 13: 9780983141570 
Call No: BQ5050.V36 
Verses from the center : a Buddhist vision of the sublime 
Year: 2000 
ISBN: 1573221627 
ISBN 13: 9781573221627 
Call No: BQ2792.E5 B38 
Vinayapiṭake Cūḷavagga-Parivāra-aṭṭhakathā 
Edition: 1. aÌ„vrÌ¥tti. 
Year: 1998 
ISBN: 8174141510 
ISBN 13: 9788174141514 
Series: Dhammagiri-Pāli-ganthamālā ; 95. 
Call No: BQ1170.D43 1998 v. 95 
Vinayapiṭake Cūḷavaggapāḷi 
Edition: 1. aÌ„vrÌ¥tti. 
Year: 1998 
ISBN: 8174141464 
ISBN 13: 9788174141460 
Series: Dhammagiri-Pāli-ganthamālā ; 90. 
Call No: BQ1170.D43 1998 v. 90 
Vinayapiṭake Kaṅkhāvitaraṇī-aṭṭhakathā 
Edition: 1. aÌ„vrÌ¥tti. 
Year: 1998 
ISBN: 8174141529 
ISBN 13: 9788174141521 
Series: Dhammagiri-Pāli-ganthamālā ; 99. 
Call No: BQ1170.D43 1998 v. 99 
Vinayapiṭake Kaṅkhāvitaraṇī-purāṇaṭīkā, Kaṅkhāvitaraṇī-abhinavaṭīkā 
Edition: 1. aÌ„vrÌ¥tti. 
Year: 1998 
ISBN: 8174141626 
ISBN 13: 9788174141620 
Series: Dhammagiri-Pāli-ganthamālā ; 105 
Call No: BQ1170.D43 1998 v. 106 
Vinayapiṭake Khuddasikkhā-Mūlasikkhā, Khuddasikkhā-purāṇa-abhinavaṭīkā, Mūlasikkhā-ṭīkā 
Edition: 1. aÌ„vrÌ¥tti. 
Year: 1998 
ISBN: 8174141685 
ISBN 13: 9788174141682 
Series: Dhammagiri-Pāli-ganthamālā ; 112. 
Call No: BQ1170.D43 1998 v. 112 
Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 
Edition: 1. aÌ„vrÌ¥tti. 
Year: 1998 
ISBN: 8174141456 
ISBN 13: 9788174141453 
Series: Dhammagiri-Pāli-ganthamālā ; 89. 
Call No: BQ1170.D43 1998 v. 89 
Vinayapiṭake Pācittiya-Mahāvagga-aṭṭhakathā 
Edition: 1. aÌ„vrÌ¥tti. 
Year: 1998 
ISBN: 8174141502 
ISBN 13: 9788174141507 
Series: Dhammagiri-Pāli-ganthamālā ; 94. 
Call No: BQ1170.D43 1998 v. 94 
123