Page 7 of 667

  Title Copies
寬淨大法師奇蹟紀實 / Kuan jing da fa shi qi ji ji shi 
Year: 1987 
Call No: 228.764 8032 
念念弥陀 : 心定和尚念佛珍藏版 / Nian nian Mituo : Xinding he shang nian fo zhen cang ban 
Call No: CD 
華英對照四書 : 大學, 中庸, 論語, 孟子 / Hua Ying dui zhao si shu : Da xue, Zhong yong, Lun yu, Mengzi 
Call No: PL2478.S52 
唐詩三百首 / Tang shi san bai shou 
Edition: 初版. 
Series: 兒童讀經系列 ; 1. 
Call No: 802.82 7002 v. 1 
具體佛法與唯修淨土 / 具体佛法与唯修净土 
Year: 1986 
Call No: 220.1 8024 
永嘉禪宗集註, 證道歌註合刊 / Yongjia chan zong ji zhu, Zheng dao ge zhu he kan 
Year: 1978 
Call No: 228.6542 3040 
大悲心陀羅尼經 : 附白話解說 / Da bei xin tuo luo ni jing : fu bai hua jie shuo 
Call No: 223.89 2430 
大悲咒解 / Da bei zhou ji jie 
Call No: 223.89 4262 
佛教與佛法概要 / 佛教与佛法概要 
Year: 1997 
Call No: 220 1288 
佛學入門 / 佛学入门 
Year: 2004 
Series: 竹林佛教文庫 ; 1. 
Call No: 220.1 8824