Search

Publisher: 佛陀教育基金會 [ All ]

Page 1 of 5

  Title Copies
淨業三福講記 / Jing ye san fu jiang ji 
Year: 2000 
Call No: 223.56 3230 
大勢至菩薩念佛圓通章親聞記 / Dashizhi pu sa nian fo yuan tong zhang qin wen ji 
Year: 1998 
Call No: 223.84 3230 
初級佛學課本 / 初级佛学课本 
Year: 1990 
Call No: 220.1 5540 
什麽是佛法 / 什么是佛法 
Year: 1992 
ISBN: 9579414017 
ISBN 13: 9789579414012 
Call No: 220.728 1134 
獅山法語 / Shi shan fa yu 
Year: 1992 
Call No: 220.728 8023 
教觀綱宗科釋 / Jiao guan gang zong ke shi 
Year: 1995 
Call No: 228.21 4480 
天台四教儀 / Tiantai si jiao yi 
Year: 1995 
Call No: 228.21 0046 
普賢行願品輯要疏 : 淨土五經合刊 / Puxian xing yuan pin ji yao shu : Jing tu wu jing he kan 
Edition: 初版. 
Year: 1989 
Call No: 223.43 0077 
佛說四十二章經新疏 / 佛说四十二章经新疏 
Year: 1988 
Call No: 223.7722 2011 
歷代淨土高僧選集 / Li dai jing tu gao seng xuan ji 
Edition: 初版. 
Year: 1992 
ISBN: 9579414114 
ISBN 13: 9789579414111 
Call No: 228.728 3053 
12345