New Arrivals

Page 6 of 10

  Title Copies
淨修捷要 / Jing xiu jie yao 
Call No: 228.761 1047 
回到娑婆世界 / Hui dao suo po shi jie 
Year: 2002 
ISBN: 9810472005 
ISBN 13: 9789810472009 
Call No: 227.125 3411 
教觀綱宗科釋 / Jiao guan gang zong ke shi 
Year: 1987 
Call No: 228.21 4480 
星雲大師佛經講座 '96 : 阿含經選講 / Xingyun da shi fo jing jiang zuo '96 : a han jing xuan jiang 
Year: 1996 
Call No: FGS Pamphlet 
台宗二十五方便輯要淺述 / Tai zong er shi wu fang bian ji yao qian shu 
Year: 1978 
Call No: 228.25 3052 
雲水三千 : 星雲大師弘法50年紀念影像特展 = Cloud and Water : A photo exhibition of Master Hsing Yun's 50 years of dharma promotion / Yun shui san qian : Xingyun da shi hong fa 50 nian ji nian ying xiang te zhan = Cloud and Water : A photo exhibition of Master Hsing … 
Call No: FGS Pamphlet 
大乘本生心地觀經講記 / Da sheng ben sheng xin di guan jing jiang ji 
Call No: 223.1914 1037 
毘盧寺創寺五十週年, 妙本上人八秩華誕紀念專輯 / Pi lu si chuang si wu shi zhou nian, Miaoben shang ren ba zhi hua dan ji nian zhuan ji 
Year: 1980 
Call No: 226.226 6248 
佛說父母恩重經. 佛說玉耶女經. 佛說善惡因果經 / 佛说父母恩重经. 佛说玉耶女经. 佛说善恶因果经 
Call No: 223.07 1677 
寬淨大法師奇蹟紀實 / Kuan jing da fa shi qi ji ji shi 
Year: 1987 
Call No: 228.764 8032