Search

Author: 楊白衣 / Yang, Baiyi [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
俱舍要義 / 俱舍要义 
Edition: 初版. 
Year: 1997 
ISBN: 9575437500 
ISBN 13: 9789575437503 
Series: 中國佛敎經典寳藏精選白話版 ; 82., 佛光經典叢書 ; 1182. 
Call No: 220.82 5624 v. 82 
唯識要義 / Wei shi yao yi 
Year: 1986 
Series: 大乘精舍叢書. 
Call No: 221.36 4620 
唯識讀本 / Wei shi du ben 
Year: 1996 
Call No: 221.36 4620