Search

Author: 黃念祖 / Huang, Nianzu [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
佛教的大光明與大安樂 / 佛教的大光明与大安乐 
Edition: 二版. 
Year: 1993 
Call No: 226.5 4483 
佛說大乘無量壽荘嚴淸淨平等覺經解 / 佛说大乘无量寿荘严淸净平等觉经解 
Edition: 修訂版. 
Year: 1992 
ISBN: 9579414130 
ISBN 13: 9789579414135 
Call No: 223.55 4483 
心聲錄 / Xin sheng lu 
Year: 1992 
Call No: 228.758 4483 
華嚴念佛三昧論講記 / Hua yan nian fo san mei lun jiang ji 
Year: 1995 
Call No: 228.763 4483 
蓮宗妙諦 : 淨語三則 / Lian zong miao di : jing yu san ze 
Year: 1994 
Call No: 228.758 4483