Search

Author: 依淳 / Yichun [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
本生經的起源及其開展 / Ben sheng jing de qi yuan ji qi kai zhan 
Edition: 再版. 
Year: 1989 
Series: 中國佛學硏究論文大系 ; 3, 佛光文選叢書 ; 5503 
Call No: 223.191 2030 
異方便淨土傳燈 《歸元鏡》 
Edition: 1st edition 
Year: 2020 
ISBN 13: 9789574575558 
Series: 藝文叢書 
Call No: 228.728 2683