New Arrivals

Page 9 of 10

  Title Copies
平凡的傳奇 : 緬懷阿嬤 / Ping fan de chuan qi : mian huai a ma 
Call No: 222.828 4014 
寒笳集 : 一名藕益大師警訓畧錄 / Han jia ji, yi ming Ouyidashi jing xun lüe lu 
Call No: 220.782 8070 
Cutting through appearances : the practice and theory of Tibetan Buddhism 
Edition: 2nd ed. 
Year: 1990 
ISBN: 0937938823 
ISBN 13: 9780937938829 
Call No: BQ7634 .C88 
The Chʻan school and its place in the Buddhist monastic tradition 
Year: 1987 
Call No: BQ9294.4.C6 F68 
我為什麼相信因果的現象 : 不可思議的因果現象第四集第二部分 / Wo wei shen me xiang xin yin guo de xian xiang : bu ke si yi de yin guo xian xiang di 4 ji di 2 bu fen 
Edition: 修訂再版. 
Year: 1997 
Call No: 226.471 1047 v. 4 
福是種來的, 不是求來的 : 不可思議的因果現象第六集 / Fu shi zhong lai de, bu shi qiu lai de : bu ke si yi de yin guo xian xiang di 6 ji 
Edition: 初版. 
Call No: 226.471 1047 v. 6 
Buddha Lamnam : songs in search of enlightenment  
Call No: BQ5405.A43 
童心佛心 : 心定和尚快樂兒童歌集 = Heart of Buddha, heart of chindren : children Buddhist songs / Tong xin fo xin : Xinding he shang kuai le er tong ge ji = Heart of Buddha, heart of chindren : children Buddhist songs 
Year: 2016 
Call No: CD 
傅心法要  
Call No: 223.84 1822 
實用的般若心經 = Practice on the heart sutra / Shi yong de bo re xin jing 
Year: 2007 
Call No: CD