Search

Author: 宋立道 [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
《起信論裂網疏》思想探析 /《起信论裂网疏》思想探析  
Edition: 初版. 
Year: 2001 
Series: "法藏文庫" 碩博士學位論文. / "法藏文库" 硕博士学位论文., 中國佛敎學術論典 ; 33., 中國佛敎學術論典.佛學碩, 博士論文.第4輯. 
Call No: 220.828 5624-1 v. 33 
因明入正理論 / Yin min ju cheng li lun 
Edition: 初版. 
Year: 1998 
ISBN: 957543708X 
ISBN 13: 9789575437084 
Series: 中國佛敎經典寳藏精選白話版 ; 120., 佛光經典叢書 ; 1220. 
Call No: 220.82 5624 v. 120