Search

Publisher: 宗教文化出版社 [ All ]

Page 1 of 2

  Title Copies
A harmonious world begins in the mind : collected works of the world Buddhist forum, English collection 
Edition: 第1版. 
Year: 2006 
Call No: BQ100.S553 
佛教、道教視野下的焰口施食儀式研究 / 佛教、道教视野下的焰口施食仪式研究  
Edition: 第1版. 
Year: 2013 
ISBN: 7802547563 
ISBN 13: 9787802547568 
Series: 觉群佛学博士文库. 
Call No: 226.122 4024 
佛教大藏經研究論稿 / 佛教大藏经研究论稿  
Edition: 第1版. 
Year: 2007 
ISBN: 7801239032 
ISBN 13: 9787801239037 
Series: 宝庆讲寺丛书.中国佛教学者文集., 宝庆讲寺丛书.中国佛教学者文集. 
Call No: 220.161 4073 
印度學講義 / 印度学讲义  
Edition: 第2版. 
Year: 2011 
ISBN: 7802544297 
ISBN 13: 9787802544291 
Call No: 191 2577 
和谐世界, 从心开始 : 首届世界佛教论坛文集・征文获奖卷 / He xie shi jie, cong xin kai shi : shou jie shi jie fo jiao lun tan wen ji, zhi wen huo jiang juan 
Edition: 第1版. 
Year: 2006 
ISBN: 7801237595 
ISBN 13: 9787801237590 
Call No: 220.7 3402 
天女散花. 佛教艺术观. 绘画篇 / Tian nü san hua 
Edition: 第1版. 
Year: 2007 
Series: 觉群丛书.第六辑. 
Call No: 227.21 0090 
妙法无碍 : 佛教圆融观 / Miao fa wu ai : Fo jiao yuan rong guan 
Edition: 第1版. 
Year: 2007 
Series: 觉群丛书.第六辑. 
Call No: 221.11 1059 
妙相庄严 : 佛教艺术观. 雕塑篇 / Miao xiang zhuang yan 
Edition: 第1版. 
Year: 2007 
Series: 觉群丛书.第六辑. 
Call No: 227.22 2397 
宗说俱通 : 佛教语言观 / Zong shuo ju tong : fo jiao yu yan guan 
Edition: 第1版. 
Year: 2007 
Series: 觉群丛书.第六辑. 
Call No: 220.16 7230 
禅宗的智慧 / Chan zong de zhi hui 
Edition: 第1版. 
Year: 2006 
ISBN: 7801237277 
ISBN 13: 9787801237279 
Call No: 226.6 6691 
12