Search

Publisher: 老古文化事業公司 [ All ]

Page 1 of 3

  Title Copies
佛學大綱 / 佛学大纲 
Edition: 臺灣3版. 
Year: 1990 
Call No: 220.1 0486 
修習止觀坐禪法要 ; 六妙法門 / Xiu xi zhi guan zuo chan fa yao ; Liu miao fa men 
Edition: 臺灣四版. 
Year: 1992 
Call No: 228.663 8621 
圓覺經直解 / Yuan jue jing zhi jie 
Edition: 台灣7版. 
Year: 1992 
ISBN: 9579480400 
ISBN 13: 9789579480406 
Call No: 223.782 1822 
如何修證佛法 / Ru he xiu zheng fo fa 
Edition: 臺灣3版. 
Year: 1990 
ISBN: 9579480001 
ISBN 13: 9789579480000 
Call No: 226.3 4091 
易經繫傳別講 / Yi jing xi zhuan bie jiang 
Edition: 臺灣初版. 
Year: 1991 
ISBN: 9579480257 
ISBN 13: 9789579480253 
Call No: 089.8 4091 
楞伽大義今釋 / Leng jia da yi jin shi 
Edition: 臺灣14版. 
Year: 1991 
ISBN: 9579480168 
ISBN 13: 9789579480161 
Call No: 223.75 4091 
楞嚴大義今釋 / Leng yan da yi jin shi 
Edition: 臺灣18版. 
Year: 1990 
Call No: 223.84 4091 
禪宗叢林制度與中國社會 : 附金剛經三十二品偈頌 
Edition: Taiwan 9 ban. 
Year: 1992 
ISBN: 9579480605 
ISBN 13: 9789579480604 
Call No: 228.662 4091 
禪宗叢林制度與中國社會 / Chan zong cong lin zhi du yu Zhongguo she hui 
Edition: 台灣九版. 
Year: 1992 
Call No: 228.6 4091 
禪海蠡測 / Chan hai li ce 
Year: 1999 
ISBN: 9579480176 
ISBN 13: 9789579480178 
Call No: 228.65 4091 
123