Search

Publisher: 華藏淨宗學會 [ All ]

Page 1 of 2

  Title Copies
三皈依 ; 皈依三寶 / 三皈依 ; 皈依三宝 
Call No: VCD 
五年後做真菩薩 ; 一門深入, 長時薰修 / 五年后做真菩萨 ; 一门深入, 长时薰修 
Call No: VCD 
佛說八大人覺經 ; 三福六度十大願王 / Fo shuo ba da ren jue jing ; san fu liu du shi da yuan wang 
Call No: VCD 
佛說阿彌陀經要解 ; 西方確指 ; 重訂西方公據 ; 釋門法戒錄合刊 / Fo shuo Emituo jing yao jie ; Xi fang que zhi ; Chong ding xi fang gong ju ; Shi men fa jie lu he kan 
Edition: 再版. 
Year: 1984 
Call No: 228.75 6014 
內典講座之研究 / Nei dian jiang zuo zhi yan jiu 
Year: 1992 
Call No: 221.01 4500 
地藏經講記 / Dizang jing jiang ji 
Year: 2008 
Call No: 223.64 3230 
大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔 / Dashizhi pusa nian fo yuan tong zhang shu chao 
Year: 1991 
Call No: 223.84 2434 
大般若經綱要 / Da bo re jing gang yao 
Year: 1997 
Call No: VCD 
彌陀要解研習報告 / Mi tuo yao jie yan xi bao gao 
Year: 1989 
Call No: 223.54 3230 
淨宗同學修行守則 / Jing zong tong xue xiu xing shou ze 
Year: 1995 
Call No: 228.763 3230 
12